MIN 12. Mattfolk, Leila: Attityder till det globala

MIN 12. Mattfolk, Leila: Attityder till det globala

  • 280,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


En majoritet av finlandssvenskarna säger att de är negativa till importord och till engelskans inverkan på svenskan: den engelska påverkan är för stor, och de ord som kommer in borde ersättas med svenska ord.

Men att byta ut de engelska ord som redan är etablerade tycker de skulle vara svårt och onödigt – svenska ersättningsord uppfattar de som otympliga och en anpassad stavning av engelska ord till svenska tycker de är fånig.

I denna studie beskrivs finlandssvenskars åsikter om och attityder till modern språkpåverkan. Generellt anser de att engelska och finska är språk som varje finlandssvensk bör behärska. Finlandssvenskarna känner också att det nordiska är viktigt, och att man i nordiska sammanhang bör använda skandinaviska språk, men samtidigt har de stor förståelse för att man också kan använda sig av engelska i Norden – i synnerhet när finnar och islänningar deltar i samtalet.

Domänförluster är inget som oroar finlandssvenskarna – nyttoaspekten är viktigast: En finländsk politiker bör tala engelska för att vara trovärdig i EU-sammanhang och finländska forskare bör skriva på engelska för att nå en större publik. Men för en finlandssvensk låtskrivare gäller konstnärlig frihet i språkvalet.

De huvudsakliga informanterna för studien är anställda på olika nivåer i olika typer av företag. Förutom traditionella sociolingvistiska variabler (ålder, kön, utbildning) undersöks informanternas livsstil, som visar sig vara relativt utslags­givande i relation till uppfattningen om engelskans påverkan på finlandssvenskan. Det visar sig också viktigt att (med hjälp av diskursanalys) läsa mellan raderna av vad informanterna säger, för att få en mer detaljerad bild av vad finlandssvenskar egentligen tycker om språkpåverkan och språknormering i vårt senmoderna tvåspråkigt svensk-finska finländska samhälle där engelskan får en allt starkare roll.

Leila Mattfolk är forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken och doktorand i nordiska språk vid Helsingfors universitet.


Innehåll

1 Inledning 11
   1.1 Språkpolitiska initiativ 11
   1.2 Presentation av denna studie 13
   1.3 Termer och begrepp 14
   1.4 Projektet Moderna importord i språken i Norden.15
      1.4.1 Attityder i relation till normer 16
      1.4.2 Attitydundersökningarna.16
   1.5 Upplägg 17

2 Språkpåverkan 19
   2.1 Globalisering 19
   2.2 Glokalisering 20

3 Svenskfinland 23
   3.1 Finlandssvenskan 24
   3.2 Finlandssvenskan i språkkontakt 25

4 Attityd och ideologi 27
   4.1 Explicita åsikter och implicita attityder 29

5 Sociolingvistiska parametrar 31
   5.1 Livsstilar 32

6 Djupundersökningen 35
   6.1 Material och metod 35
      6.1.1 Syfte 35
      6.1.2 Intervjuguide och frågeformulär 35
      6.1.3 Informanterna 37
      6.1.4 Intervjuerna 39
      6.1.5 Metoddiskussion och ­kritik 41

7 Kvantitativ analys 43
   7.1 Informanternas rapporterade åsikter enligt ämnesområde 45
      7.1.1 Opinionsfrågorna 45
         7.1.1.1 Bruk av engelska 47
         7.1.1.2 Åsikter om engelska 50
         7.1.1.3 Språkkorrekthetsideal54
         7.1.1.4 Sammanfattande jämförelse mellan E1 och E2 56
         7.1.1.5 Engelskindex 57
      7.1.2 Språk i utbildningssystemet 60
         7.1.2.1 Kvantitativ analys 60
         7.1.2.2 Kvalitativ analys 63
            7.1.2.2.1 Åsikter om svenska 64
            7.1.2.2.2 Åsikter om norska och danska 65
            7.1.2.2.3 Åsikter om finska66
            7.1.2.2.4 Åsikter om engelska 67
            7.1.2.2.5 Åsikter om tyska, franska och spanska 67
            7.1.2.2.6 Åsikter om ryska 68
            7.1.2.2.7 Åsikter om olika invandrarspråk 69
         7.1.2.3 Ostrukturerad intervjufas69
            7.1.2.3.1 Åsikter om språkundervisningen 70
            7.1.2.3.2 Åsikter om tillägnade språkkunskaper 70
            7.1.2.3.3 Åsikter om kvantitet och resurser 71
      7.1.3 Internationella språk 72
      7.1.4 Domänförlust till engelska 79
      7.1.5 Importord och olika ämnesområden 82
      7.1.6 Korpus 89
      7.1.7 Språkvård 96
      7.1.8 Sammanfattning av de rapporterade åsikterna 98
   7.2 Rapporterade åsikter enligt parameter 100
      7.2.1 Livsstil 101
         7.2.1.1 Opinionsfrågorna 102
         7.2.1.2 Språk i utbildningssystemet 108
         7.2.1.3 Internationella språk 110
         7.2.1.4 Domänförlust till engelska 114
         7.2.1.5 Importord och ämnesområden 115
         7.2.1.6 Korpus 117
         7.2.1.7 Språkvård 122
         7.2.1.8 Sammanfattning av livsstilarnas svar inom de olika ämnesområdena 124
      7.2.2 Kön 124
      7.2.3 Ålder 129
      7.2.4 Region 135
      7.2.5 Utbildning 139
      7.2.6 Hemspråk 142
      7.2.7 Arbetsspråk 144
      7.2.8 Språklig identitet 146
      7.2.9 Färdighet i engelska 152
      7.2.10 Vistelse utomlands 159
      7.2.11 Dator 162
      7.2.12 Samhällsideal 167
         7.2.12.1 Solidaritet 169
         7.2.12.2 Individuell frihet 170
         7.2.12.3 Sammanfattning av resultat i relation till samhällsideal 171
      7.2.13 Sammanfattning av delkapitlet Rapporterade åsikter enligt parameter 172

8 Diskursanalys av attityder 175
   8.1 Argument och motiveringar 175
      8.1.1 Svaren på fråga 1.6 177
      8.1.2 Den retoriska arsenalen i svaren på fråga 1.6 181
         8.1.2.1 De ”enigas” resonemang 182
         8.1.2.2 Argument för/mot påståendet 182
      8.1.3 Begreppet engelska i fråga 1.6 186
      8.1.4 Sammanfattning av svaren på fråga 1.6 187
   8.2 Intervjukontextens roll 188
      8.2.1 Omodifierade propositionella svar 189
      8.2.2 Förväntningarna uttrycks explicit 190
      8.2.3 Förväntningarna uttrycks implicit 192
         8.2.3.1 Vi och de 192
         8.2.3.2 Epistemisk modalitet i kontext 193
      8.2.4 Sammanfattande diskussion om intervjukontextens roll 196
   8.3 Partiklar i intervjudiskurs 196
      8.3.1 Pragmatiska partiklar 197
      8.3.2 Analys 198
         8.3.2.1 Albin 199
         8.3.2.2 Birgit 200
         8.3.2.3 Cassandra 202
         8.3.2.4 Donald 202
      8.3.3 Engagemang, hövlighet och sammanhang 203
      8.3.4 Tentativa resultat 204

9 Diskussion och avslutning 207

Referenser 214

Bilaga 1: Det frågeschema som användes i djupintervjuerna i Svenskfinland 222

Bilaga 2: Introduktionsbrev 233

Bilaga 3: Informanterna 234

Bilaga 4: Stimulansmaterial för gruppdiskussioner 236

Bilaga 5: Transkriptionsnyckel 237


ISBN 978-82-7099-653-7, 237 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2011, språk: svensk


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid