Lind, Marianne et al. (red.): Afasi

Lind, Marianne et al. (red.): Afasi

  • 350,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i hjernen som kan oppstå som følge av sykdom eller ytre skade mot hodet. Afasien rammer brått og forårsaker dramatiske endringer i livet både for den som har fått skaden, og for hans eller hennes nærmeste familie og omgangskrets. Det er stor variasjon mellom afasirammede, i så vel sammensetning av symptomer og vanskegrad som mestring. Det personer med afasi har felles, er behovet for best mulig tilpasset hjelp og språklig rehabilitering.

Denne boka handler om logopedisk arbeid med afasirammede. I den første halvdelen av boka drøftes aktuelle temaer innenfor afasi­rehabili­tering fra et teoretisk perspektiv, mens den andre halvdelen av boka inneholder åtte kasus­beskrivelser av logopedisk arbeid med afasi­rammede. De personene disse kapitlene handler om, har ulike typer og grader av afasi, og logopedene har arbeidet med forskjellige sider ved språk- og kommunikasjonsvanskene. Til sammen gir kapitlene et mangfoldig bilde av det som foregår i den afasilogopediske praksis­hver­dagen.

Afasi – et praksisrettet perspektiv er den første boka om logopedisk arbeid med afasirammede i Norge, og den vil gi kunnskap og inspirasjon til eget arbeid for så vel studenter som ny­utdannede logopeder og mer erfarne praktikere.

Boka er et resultat av samarbeid i Afasiforum, et faglig nettverk av institusjoner fra ulike nivåer i tiltakskjeden. Forfatterne er logopeder og andre fagpersoner med lang erfaring innenfor afasifeltet fra sykehus, voksenopplæring, rehabiliterings­institusjoner og statlige spesial­pedagogiske kompetansesentre.


Innhold

Forord 5
Forfatterpresentasjoner 7
Hva handler boka om? 19


KAPITTEL 1 Afasi og afasirehabilitering 23
Eli Qvenild, Ingjerd Haukeland, Line Haaland-Johansen, Monica I. K. Knoph og Marianne Lind

Afasi – språkvansker etter en ervervet skade i hjernen 23
Tilleggsvansker ved afasi 25
   Lammelser 25
   Synsfeltutfall 26
   Dysartri 26
   Apraksi 26
   Andre kognitive vansker 27
Ulike innfallsvinkler til afasirehabilitering 27
   Nevropsykologisk tradisjon 27
   Kognitiv nevropsykologisk tradisjon 29
   Psykososial tradisjon 31
Ulike syn på rehabilitering 32
   Reaktivering, reorganisering og kompensering 32
   Direkte og indirekte tiltak 33
Rett til rehabilitering 34
Hva er god afasirehabilitering? 35
Litteratur 37


KAPITTEL 2 Kartlegging og dokumentasjon i afasilogopedisk praksis 42
Marianne Lind og Line Haaland-Johansen

Habilitering og rehabilitering 42
Hva handler dette kapitlet om? 43
Hvorfor bør vi dokumentere praksisen vår? 44
Hva er vanskene? Ulike former for kartlegging 46
Generelle afasitester og screeningtester 47
Språktester 48
Kartlegging av kommunikasjonsevne 51
Kartlegging av psykososiale faktorer 53
Uformelle oppgaver i kartlegging og dokumentasjon 54
Lyd- og videoopptak i kartlegging og dokumentasjon 56
Hvilke endringer skjer og hvorfor? 57
Praktikeren som forsker? 60
Litteratur 61


KAPITTEL 3 Barn med ervervet språkskade 65
Marta Ingvaldsen i samarbeid med Elinor Hasli og Anna Kristin Tandsæther

Barns språk etter ervervet hjerneskade 66
   Hva skiller barn fra voksne? 66
   Plastisitet og sårbarhet 66
   Hvordan går det i det lange løp? 68
Kartlegging og tiltak 69
   Kartlegging 70
   Tiltak 71
Kunnskap om ervervet hjerneskade 73
To eksempler: Petter og Adrian 73
Noen ord til slutt 76
Litteratur 77


KAPITTEL 4 Eldre afasirammede på institusjon: spesielle utfordringer 79
Kjell Alstad

Eldreomsorgen før og nå 79
Logopedisk hjelp til eldre i institusjon 81
Grenseområder mellom afasi, demens og normal aldring 83
Kommunikasjonssvikt hos eldre 84
Pragmatisk tilnærming 86
Helse som en forutsetning for livskvalitet i eldre år 87
Litteratur 88

KAPITTEL 5 Afasi og tospråklighet 91
Monica I. Koumanidi Knoph

Tospråklighet 91
Kulturelle forskjeller 92
Basismønstre for vansker og for bedring 93
   Vanskemønstre 93
   Bedringsmønstre 94
Kartlegging 95
   Kartlegging av to språk 95
Bruk av tolk og personer uten tolkekompetanse 97
Bilingual Aphasia Test 98
Tiltak for tospråklige personer med afasi 99
Språklig overføring 100
Avsluttende betraktninger 102
Litteratur 102


KAPITTEL 6 ”Vent litt, nå er det min tur!” Bruk av grupper i afasirehabilitering 105
Mari Berntsen og Ingvild Røste

Innledning 105
Historikk om grupper 106
Hva er en afasigruppe? 106
Forhold mellom grupper og individuell oppfølging 107
Praktisk tilrettelegging 108
Innhold og arbeidsformer 110
Gruppeprosess 113
Lederens innvirkning på gruppas interaksjon 113
Hva er aktiv deltakelse? 116
Hvordan kan man reparere samtaler? 116
Dokumentasjon 117
Avslutning 117
Litteratur 118


KAPITTEL 7 Afasi og kommunikasjonshjelpemidler 120
Liv Stabell Kulø

Alternativ og supplerende kommunikasjon 120
Kommunikasjonshjelpemidler 121
Symbolsystem 122
No-tech, low-tech og high-tech 123
Lavteknologiske løsninger 124
   Organisering av innholdet 125
Høyteknologiske løsninger 126
   Enkel høyteknologi 126
   Avanserte løsninger med dynamisk skjerm 128
   Forutsetninger for bruk av høyteknologiske løsninger 130
Kognitiv funksjon 130
Siste utvei? 130
Bruk av kommunikasjonshjelpemidler i Norge 131
Oppfølging av den afasirammede 132
Avslutning 133
Litteratur 134


KAPITTEL 8 En kasusstudie av afasi i tidlig fase 136
Synneve Stoller

Innledning 136
Tore blir rammet av slag 137
Kartlegging 138
Behandling 139
   Foreløpige resultat av auditiv trening 140
   Andre oppgaver 141
   Evaluering 141
Utskrivning og videre behandling 143
   Videre logopedbehandling 143
   Skriving 144
   Lesing 145
   Auditiv forståelse 145
   Oppgaver for å måle fremgang 146
Kommunikasjon 146
Retesting og avslutning 147
Oppsummering 148
Litteratur 149


KAPITTEL 9 ”Kristian, kan du gi meg bilde av en gassgrill?” Constraint induced språkterapi (CIST) 150
Ann Monica Lyngås Skjelstad og Melanie Kirmess

Hva er CIST? 150
Introduksjon av Kristian 151
Kartleggingsprosessen 152
Gjennomføringen av CIST 154
Resultater av CIST-treningen 156
Refleksjoner 158
Hvordan går det med Kristian? 161
Litteratur 161


KAPITTEL 10 Ordmobilisering: eksempler fra et undervisningsforløp 163
Line Haaland-Johansen og Eli Qvenild

Afasi innebærer alltid leting etter ord 163
Rehabilitering ved ordleting 164
Ulike tiltak ved ordleting 165
   Kompensatoriske tiltak 165
   Tiltak med fokus på reparasjon og relæring 166
Beskrivelse av Karls afasi i tidlig fase 166
Beskrivelse av Karls afasi ved undervisningsstart 167
   Spontantale og ordmobiliseringsvansker 168
   Skriftlig formulering 169
Hva slags type tiltak og oppgaver er brukt i arbeidet med Karl? 170
Undervisningen 170
Fortsatt vansker, men god bedring 173
Karls egen opplevelse av bedring 175
Litteratur 176


KAPITTEL 11 ”Jeg vil prate mye, jeg…” Logopedisk arbeid med en mann med afasi og taleapraksi 178
Line Haaland-Johansen og Ingvild Røste

Hvem handler dette kapitlet om? 178
Situasjonen før undervisningen tok til 179
Åpen for forslag – om timeplanleggingen, målsettinger og undervisningsforløpet 181
Beskrivelser av oppgavetyper som ble brukt 182
Oppgaver for å bedre persepsjon og produksjon av egen tale 183
Oppgaver med fokus på språk, fortelling og samtale 184
Refleksjon rundt oppgaver og innfallsvinkler 186
Situasjonen før og etter undervisningen 187
Hva skjedde? Avsluttende betraktninger 188
Litteratur 189


KAPITTEL 12 ”20 spørsmål” som kommunikasjonstrening i ei afasigruppe 191
Ingvild Røste

Afasigruppa 191
Ottar 193
20 spørsmål 193
Eksempler fra gruppa 194
Ottars utvikling og mine pedagogiske vurderinger 198
Noen generelle betraktninger 200
Litteratur 202


KAPITTEL 13 Det er ikke nok med en talemaskin – refleksjoner knyttet til en kasusstudie 204
Tone Finne

Innledning 204
Kort introduksjon av Ola 205
Kartlegging av kommunikativ kompetanse 205
Valg av kommunikasjonshjelpemiddel 207
Tilpasning 208
Opplæring og trening 208
   Eksperimentering og drill 208
   Trening av kommunikative ferdigheter 209
   Samtalemønstre 209
   Simulering av kommunikasjon 210
   Kommunikasjonshjelpemidlet integrert i vanlige treningsoppgaver 211
Utprøving og oppfølging 211
Oppsummering 212
Litteratur 213


KAPITTEL 14 Afasi – en utfordring for hele familien 216
Hege Beate Bakken

Språket er ikke en selvfølge for alle 216
Siv fikk hjerneslag 216
Språkskaden 217
Samarbeid med pårørende 219
Den viktige samtalen 220
Logopedens dilemma 222
Samarbeidet med ektefellen 222
Det nye livet 225
Litteratur 226


KAPITTEL 15 ”Man lærer seg jo å leve dette livet også…” Kan livskvalitet påvirkes gjennom bruk av Støttet samtale? 228
Karianne Berg

Innledning 228
Livskvalitet som mål i rehabiliteringen 229
Tiltaket 230
Evaluering av tiltaket 235
Måling av livskvalitet 235
SAQOL-39 236
Resultater 237
Refleksjoner 238
Litteratur 239


ISBN 978-82-7099-594-3, 240 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2010, språk: bokmål


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid