Mørck, Endre: Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger

Mørck, Endre: Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger

  • 400,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Funksjons- og feltanalyse og materialpresentasjon

Med beskrivelsen av Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger i denne boka får vi ny kunnskap om setningsoppbygginga i norsk i seinmiddelalderen. Gjennom et rikholdig eksempelmateriale fra tida 1375–1499 får leseren nærkontakt med språket i denne perioden.

Hovedvekta er lagt på å få fram hvordan setningsledda er plassert i forhold til hverandre, men gjennomgangen av de ulike leddtypene gir også mer generell innsikt i mellomnorsk grammatikk. I gjennomgangen av materialet er det vist ikke bare hvilke leddstillingsrekkefølger som er mulige, men også hvor vanlige de enkelte leddstillingsmønstra er.

Endre Mørck er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Tromsø. Han har først og fremst arbeidd med det mellomnorske diplommaterialet og bygde­målstekster fra eldre nynorsk tid og undersøkt den morfologiske og syntaktiske utviklinga fra norrønt til moderne norsk med særlig fokus på mellomnorsk leddstilling og på utviklinga av de grammatiske kategoriene subjekt og objekt. Han har også skrevet om moderne standard- og dialektsyntaks.


Innhold

Forkortinger og tegn s. 21

1 Innleiing s. 25

2 Kildemateriale s. 29
   2.1 Tekstutvalget s. 29
      2.1.1 Utvelging av diplomtekster s. 29

a) Kilder s. 29. b) Utvelgingskriterier s. 30. c) Materialstørrelse s. 30. d) Tekst­utgave s. 31. e) Diplomdefinisjon s. 31. f) Original og avskrift s. 31. g) Tidsrom s. 32. h) Tidfesting s. 32. i) Sjanger og sosial tilknytning s. 33. j) Utstedere s. 35. k) Geografisk område s. 36. l) Stedfesting s. 37. m) Språkform s. 39. n) Formler, lakuner og tilføyelser s. 40.

      2.1.2 Oversyn over nytta diplom s. 42
   2.2 Tekstanalysen s. 46
      2.2.1 Oppdelinga av tekstene i ytringer s. 47

a) Ytringer s. 47. b) Setninger og setningstyper s. 48. c) Setningsemner s. 51. d) Setningsekvivalenter s. 53. e) Innskutte ytringer s. 54. f) Korte og normale ytringer s. 55. g) Feilkonstruerte ytringer s. 58.

      2.2.2 Antallet av de ulike ytringstypene s. 59


3 Funksjonsanalyse s. 63
   3.1 Konjunksjonalet s. 63

a) Antall konjunksjonal s. 63. b) Konjunksjonal og konjunksjonelle setnings­adverbial s. 63. c) Ord med funksjon som konjunksjonal s. 65. d) To ord i konjunksjonalet s. 68. e) Bare setningsinnledende konjunksjonal s. 68.

   3.2 Verbala s. 69
      3.2.1 Definisjoner og avgrensinger s. 69

a) Finitt og infinitt verbal s. 69. b) Modus-, tempus-, person- og tallbøying av finitt verbal s. 70. c) Avgrensing av infinitt verbal fra predikativ og objekt s. 71. d) Bare verb i verbala s. 73.

      3.2.2 Usammenhengende verbal s. 73

a) Verbal med mer enn ett verb s. 73. b) Ulike typer ledd mellom kon­junksjon og foregående finitt verb s. 74. c) Adverbial mellom konjunksjon og etterfølgende finitt verb s. 75. d) Både ulike typer ledd mellom konjunk­sjon og foregående finitt verb og adverbial mellom konjunksjon og etterfølg­ende finitt verb s. 75. e) Ulike typer ledd mellom konjunksjon og fore­gå­ende infinitt verb s. 75.

   3.3 Nominala s. 76
      3.3.1 Definisjoner og avgrensinger s. 76

a) Skillet mellom subjekt og objekt s. 76. b) Ikke-distinktive subjektsegenskaper s. 79. c) Subjektaktige objekt som pseudosubjekt s. 82. d) Subjektlause setninger s. 85. e) Setninger med manglende subjekt s. 88. f) Ikke bruk av formelt subjekt s. 90. g) Karakteristikk av det mellomnorske subjektet s. 93. h) Objektskombinasjoner s. 94. i) Skillet mellom direkte og indirekte objekt s. 97. j) Klassifikasjon av objektet i setninger med ett objekt s. 100. k) Karakteristikk av de mellomnorske objekta s. 101. l) Avgrensing av objekt fra predikativ og adverbial s. 102.

      3.3.2 Nominal med fullform og proform s. 104
      3.3.3 Usammenhengende nominal s. 105

a) Parataktiske ledd s. 105. b) Ledd med pronominalt adjektiv s. 106. c) Ledd med nominal leddsetning s. 108. d) Ledd med relativsetning s. 109. e) Ledd med apposisjon s. 111. f) Ledd med attributt s. 113. g) Setninger og infinitivsledd s. 115.

   3.4 Predikativa s. 115
      3.4.1 Definisjoner og avgrensinger s. 116

a) Kongruens som hovedkjennetegn på predikativ s. 116. b) Ulike typer predikativ s. 117. c) Predikativ og andre kongruerende ledd s. 119. d) Predikativ eller adverbial s. 120. e) Omfanget av predikativa s. 123.

      3.4.2 Usammenhengende predikativ s. 123
   3.5 Adverbiala . s. 124
      3.5.1 Definisjoner og avgrensinger s. 124

a) Typer av adverbial s. 124. b) Setnings- og verbaladverbial s. 125. c) Adverbial eller adverbialforma attributt s. 128. d) Usammenhengende adverbial eller to ledd s. 129. e) Sjølstendig adverbial eller proform s. 130.

      3.5.2 Adverbial med fullform og proform s. 131
      3.5.3 Usammenhengende adverbial s. 132

a) Ledd med attributt s. 132. b) Parataktisk ledd s. 132. c) Ledd med nominal leddsetning s. 133. d) Ledd med relativsetning s. 133. e) Preposisjonsledd s. 134.

4 Leddstillingsmønster s. 135
   4.1 Setninger med bare finitt verbal og uten både usammenhengende ledd og ledd med fullform og proform s. 136
      4.1.1 Setninger innleda med finitt verbal s. 136

a) Verbal s. 136. b) Verbal pluss subjekt s. 136. c) Verbal pluss direkte objekt s. 138. d) Verbal pluss indirekte objekt s. 139. e) Verbal pluss subjektspredikativ s. 139. f) Verbal pluss fritt objektspredikativ s. 139. g) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 139. h) Verbal pluss subjekt og indirekte objekt s. 143. i) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 143. j) Verbal pluss subjekt og objektspredikativ s. 145. k) Verbal pluss subjekt og fritt subjektspredikativ s. 145. l) Verbal pluss pseudosubjekt og direkte objekt s. 145. m) Verbal pluss direkte objekt og indirekte objekt s. 145. n) Verbal pluss direkte objekt og fritt subjektspredikativ s. 146. o) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 147. p) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og subjektspredikativ s. 150. q) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og objekts­predikativ s. 150. r) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og fritt subjektspredikativ s. 151. s) Verbal pluss subjekt, indirekte objekt og subjektspredikativ s. 151. t) Verbal pluss direkte objekt, indirekte objekt og objektspredikativ s. 151. u) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og fritt objektspredikativ s. 151.

      4.1.2 Setninger innleda med subjekt s. 151

a) Verbal pluss subjekt s. 151. b) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 152. c) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 154. d) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 154. e) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og subjekts­predikativ s. 155. f) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og objekts­predikativ s. 155. g) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og fritt subjekts­predikativ s. 156. h) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og objektspredikativ s. 156. i) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og fritt subjektspredikativ s. 157.

      4.1.3 Setninger innleda med pseudosubjekt s. 157

a) Verbal pluss pseudosubjekt s. 157. b) Verbal pluss pseudosubjekt og direkte objekt s. 157.

      4.1.4 Setninger innleda med direkte objekt s. 157

a) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 157. b) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 158. c) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og fritt subjektspredikativ s. 158. d) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og fritt subjektspredikativ s. 158.

      4.1.5 Setninger innleda med indirekte objekt s. 158

a) Verbal pluss subjekt og indirekte objekt s. 158. b) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 158. c) Verbal pluss subjekt, indirekte objekt og fritt subjektspredikativ s. 159. d) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og objektspredikativ s. 159. e) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og fritt subjektspredikativ s. 159.

      4.1.6 Setninger innleda med subjektspredikativ s. 159

a) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 159. b) Verbal pluss direkte objekt og subjektspredikativ s. 160.

      4.1.7 Setning innleda med fritt subjektspredikativ s. 160
      4.1.8 Setninger innleda med setningsadverbial s. 160

a) Verbal pluss subjekt s. 160. b) Verbal pluss direkte objekt s. 160. c) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 160. d) Verbal pluss subjekt og subjekts­predikativ s. 161. e) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 162. f) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og objektspredikativ s. 162.

      4.1.9 Setninger innleda med verbaladverbial s. 162

a) Verbal s. 162. b) Verbal pluss subjekt s. 163. c) Verbal pluss direkte objekt s. 163. d) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 164. e) Verbal pluss subjekt og indirekte objekt s. 166. f) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 166. g) Verbal pluss pseudosubjekt og direkte objekt s. 166. h) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 167. i) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og subjektspredikativ s. 169. j) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og objekts­predikativ s. 169. k) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og fritt objekts­predikativ s. 170.

   4.2 Setninger med finitt og infinitt verbal og uten både usammen­hengende ledd og ledd med fullform og proform s. 170
      4.2.1 Setninger innleda med finitt verbal s. 170

a) Verbal s. 170. b) Verbal pluss subjekt s. 170. c) Verbal pluss direkte objekt s. 172. d) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 172. e) Verbal pluss subjekt og indirekte objekt s. 175. f) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 175. g) Verbal pluss subjekt og fritt subjektspredikativ s. 176. h) Verbal pluss direkte objekt og indirekte objekt s. 176. i) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 176. j) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og objekts­predikativ s. 177. k) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og fritt subjekts­predikativ s. 177.

      4.2.2 Setning innleda med infinitt verbal s. 177
      4.2.3 Setninger innleda med subjekt s. 177

a) Verbal pluss subjekt s. 177. b) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 178. c) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 179. d) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 179. e) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og objektspredikativ s. 180.

      4.2.4 Setninger innleda med direkte objekt s. 180
      4.2.5 Setning innleda med subjektspredikativ s. 180
      4.2.6 Setninger innleda med setningsadverbial s. 180

a) Verbal pluss subjekt s. 180. b) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 181. c) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 181.

      4.2.7 Setninger innleda med verbaladverbial s. 181

a) Verbal s. 181. b) Verbal pluss subjekt s. 181. c) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 182. d) Verbal pluss subjekt og indirekte objekt s. 183. e) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 183. f) Verbal pluss subjekt og fritt subjekts­predikativ s. 183. g) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 184. h) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og objekts­predikativ s. 184.

   4.3 Setninger med bare finitt verbal og med ledd med fullform og proform, men uten usammenhengende ledd s. 184
      4.3.1 Setning innleda med subjekt s. 185
      4.3.2 Setninger innleda med verbaladverbial s. 185

a) Verbal s. 185. b) Verbal pluss subjekt s. 185. c) Verbal pluss direkte objekt s. 186. d) Verbal pluss subjekt og pseudosubjekt s. 186. e) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 186. f) Verbal pluss subjekt og indirekte objekt s. 187. g) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 187. h) Verbal pluss subjekt og fritt subjekts­predikativ s. 188. i) Verbal pluss pseudosubjekt og direkte objekt s. 188. j) Verbal pluss direkte objekt og indirekte objekt s. 188. k) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 188. l) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og fritt subjekts­predikativ s. 189.

   4.4 Setninger med finitt og infinitt verbal og med ledd med fullform og proform, men uten usammenhengende ledd s. 189 

      4.4.1 Setning innleda med subjekt s. 190
      4.4.2 Setninger innleda med direkte objekt s. 190

a) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 190. b) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 191.

      4.4.3 Setninger innleda med verbaladverbial s. 191

a) Verbal pluss subjekt s. 191. b) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 192. c) Verbal pluss subjekt og indirekte objekt s. 193. d) Verbal pluss subjekt og subjekts­predikativ s. 193. e) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 194.

   4.5 Setninger med bare finitt verbal og med usammenhengende ledd, men uten ledd med fullform og proform s. 194

      4.5.1 Setninger innleda med finitt verbal s. 194

a) Verbal pluss subjekt s. 194. b) Verbal pluss direkte objekt s. 196. c) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 196. d) Verbal pluss subjekt og indirekte objekt s. 200. e) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 200. f) Verbal pluss direkte objekt og indirekte objekt s. 201. g) Verbal pluss direkte objekt og objektspredikativ s. 201. h) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 202. i) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og subjektspredikativ s. 203. j) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og fritt objektspredikativ s. 203. k) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og fritt subjektspredikativ s. 203.

      4.5.2 Setninger innleda med subjekt s. 203

a) Verbal pluss subjekt s. 203. b) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 203. c) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 204. d) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 204. e) Verbal pluss subjekt, indirekte objekt og subjektspredikativ s. 205. f) Verbal pluss subjekt, indirekte objekt og objekts­predikativ s. 205. g) Verbal pluss subjekt, indirekte objekt og fritt objektspredikativ s. 205.

      4.5.3 Setninger innleda med direkte objekt s. 206

a) Verbal pluss direkte objekt s. 206. b) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 206. c) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og subjektspredikativ s. 207.

      4.5.4 Setning innleda med indirekte objekt s. 207
      4.5.5 Setninger innleda med setningsadverbial s. 207

a) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 207. b) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 207.

      4.5.6 Setninger innleda med verbaladverbial s. 207

a) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 207. b) Verbal pluss subjekt og indirekte objekt s. 210. c) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 210. d) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 211. e) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og objektspredikativ s. 212.

   4.6 Setninger med finitt og infinitt verbal og med usammenhengende ledd, men uten ledd med fullform og proform s. 212

      4.6.1 Setninger innleda med finitt verbal s. 212

a) Verbal pluss subjekt s. 212. b) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 213. c) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 214.

      4.6.2 Setninger innleda med subjekt s. 214

a) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 214. b) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 214. c) Verbal pluss subjekt, indirekte objekt og subjektspredikativ s. 214.

      4.6.3 Setninger innleda med direkte objekt s. 214
      4.6.4 Setning innleda med indirekte objekt s. 215
      4.6.5 Setninger innleda med setningsadverbial s. 215

a) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 215. b) Verbal pluss subjekt og indirekte objekt s. 215.

      4.6.6 Setninger innleda med verbaladverbial s. 215

a) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 215. b) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 215. c) Verbal pluss subjekt, indirekte objekt og subjektspredikativ s. 216.

   4.7 Setninger med bare finitt verbal og med både usammenhengende ledd og ledd med fullform og proform s. 216

a) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 217. b) Verbal pluss subjekt og subjektspredikativ s. 218. c) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 218. d) Verbal pluss subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og fritt subjekts­predikativ s. 218.

   4.8 Setninger med finitt og infinitt verbal og med både usammen­hengende ledd og ledd med fullform og proform s. 219

a) Verbal pluss subjekt og direkte objekt s. 219. b) Verbal pluss subjekt, direkte objekt og indirekte objekt s. 220.

5 Feltanalyse s. 221
   5.1 Analysemåten s. 221
   5.2 Setningsskjema for moderne norsk s. 223

a) Ulike utforminger av setningsskjemaet s. 223. b) Det opphavlige setnings­skjemaet s. 223. c) Ekstra adverbial- og nominalplass i midtfeltet s. 223. d) Ekstra adverbial- og nominal­plass i sluttfeltet s. 224. e) Verbalplassene s. 226. f) Nominalas plassering s. 226. g) Predika­tivas plassering s. 228. h) Adverbialas plassering s. 229. i) Forfeltet s. 230. j) Forbinderfelt og ekstraposisjoner s. 230. k) Oppsummering av moderne leddstilling s. 232. l) Avvikende leddstilling s. 235.

   5.3 Setningsskjema for norrønt s. 236

a) Ulike utforminger av setningsskjemaet s. 236. b) Oversyn over norrøn ledd­stilling s. 238. c) Kommentarer til setningsskjema for norrønt s. 242.

   5.4 Framfor finitt verbal i mellomnorske heilsetninger s. 243

a) Tomt forfelt og tom ekstraposisjon s. 243. b) Ett ledd i forfeltet og tom ekstraposisjon s. 245. c) Ett ledd i forfeltet og fylt ekstraposisjon s. 247. d) Mer enn ett ledd i forfeltet og tom ekstraposisjon s. 249. e) Mer enn ett ledd i forfeltet og fylt ekstraposisjon s. 252. f) Konjunksjonsbruken s. 253.

   5.5 Etter finitt verbal i mellomnorske heilsetninger uten infinitt verbal s. 253
      5.5.1 Setninger med bare sammenhengende ledd s. 254

a) Maksimale og minimale setningsstrukturer s. 254. b) Nominalplassene med vekt på N-plassene s. 256. c) Adverbialplassene med vekt på a-plassene s. 261. d) Subjekt og setnings­adverbial etter objekt og predikativ s. 266. e) Pseudosubjekt og frie predikativ s. 271. f) Leddstillinga i setninger uten usammenhengende ledd s. 275. g) Form og rekkefølge på subjekt og adverbial og ekstra subjektsplass s. 276. h) Form og rekkefølge på objekt, faste predikativ og verbaladverbial s. 278. i) Ekstraposisjon s. 281.

      5.5.2 Setninger med usammenhengende ledd s. 282

a) Usammenhengende ledd med setnings­forma underleddd s. 282. b) Usammen­hengende ledd med ikke-setnings­forma under­leddd s. 292. c) Usammenhengende ledd med både setningsforma og ikke-setningsforma underleddd s. 302. d) Usam­menhengende finitt verbal s. 305. e) Leddstillinga i setninger med usammen­hengende ledd s. 311.

   5.6 Etter finitt verbal i mellomnorske heilsetninger med infinitt verbal s. 320
      5.6.1 Setninger med bare sammenhengende ledd mellom finitt og infinitt verbal s. 321

a) Ingen ledd eller bare subjekt eller adverbial mellom verbala s. 321. b) Subjekt og adverbial mellom verbala s. 322. c) Andre ledd eller ledd­kombinasjoner mellom verbala s. 323. d) Leddstillinga mellom finitt og infinitt verbal i setninger uten usammenhengende ledd s. 326. e) Form og rekkefølge på subjekt og adverbial og ekstra subjektsplass s. 327. f) Form og rekkefølge på objekt og setningsadverbial mellom verbala s. 328. g) Typer av objekt og predikativ mellom verbala s. 330. h) Distribusjonen til verbaladverbial mellom verbala s. 333.

      5.6.2 Setninger med bare sammenhengende ledd etter infinitt verbal s. 333

a) Ingen ledd eller bare objekt eller verbaladverbial etter infinitt verbal s. 333. b) Objekt og/eller predikativ pluss verbaladverbial etter infinitt verbal s. 334. c) Subjekt eller setningsadverbial etter infinitt verbal s. 337. d) Leddstillinga etter infinitt verbal i setninger uten usammenhengende ledd s. 340. e) Form på objekt og verbaladverbial etter infinitt verbal s. 340.

      5.6.3 Setninger med usammenhengende ledd s. 342

a) Usammenhengende ledd med setnings­forma underleddd s. 342. b) Usammen­hengende ledd med ikke-setnings­forma under­leddd s. 346. c) Usammenhengende infinitt verbal s. 350. d) Ekstraposisjon s. 351. e) Leddstillinga i setninger med usammenhengende ledd s. 353.

   5.7 Den lineære strukturen til mellomnorske heilsetninger s. 359

6 Avslutning s. 365

7 Litteratur s. 369


ISBN 978-82-7099-661-2, 379 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,8 kg, publiseringsår 2011, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid