Gunleifsen, Elin: Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet

Gunleifsen, Elin: Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet

  • 350,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


En komparativ studie av talespråklig variasjon og endring i Kristiansand og Arendal

Emnet for denne avhandlingen er bruk av attributive possessive uttrykk som kan sies å være prototypiske. Slike konstruksjoner blir formelt realisert som substantivfraser med både substantiv og pronomen som possessorer. På grunnlag av intervju av 70 informanter tar avhandlingen for seg attributive uttrykk for prototypisk possessivitet i tredje person, som Karis/hos bil, Karises/hoses bil, Kari sin/ho sin bil, bilen til Kari.
Denne bruken av possessive uttrykk er undersøkt i relasjon til fonologiske, syntaktiske, geografiske og individuelle parametre. Målet med avhandlingen er å vise hvordan ulike typer av possessive konstruksjoner varierer i talen til unge språkbrukere i to byer i Agder (Kristiansand og Arendal), og å vise hvordan denne variasjonen er forskjellig fra tilsvarende tradisjonelle språkformer i samme geografiske område. Avhandlingen viser at det er mulig å kartlegge mønstre for lingvistiske endringer ved å studere en språklig kategori som har stor intern variasjon. Teoretisk befinner avhandlingen seg i skjæringspunktet mellom sosiolingvistikk og strukturlingvistikk.

Elin Gunleifsen (f. 1976) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.INNHOLD

Forord. 3

Kart, tabeller, diagrammer, modeller forkortelser og gjengivelse av tale 10

INNLEDNING 13

1.1 Om emnet for avhandlingen: possessivitet 13
1.2 Undersøkelse av talespråklig variasjon og endring15
1.3 Litt om de to undersøkelsesstedene: Kristiansand og Arendal 17
1.4 Hvorfor en komparativ studie? 20
1.5 Forskningsspørsmål 22
1.6 Empiri og metode 23
1.7 Teori . 23
1.8 Oppbygging av avhandlingen: kapitteloversikt 24
1.9 Begrepsavklaringer 25

2 FAGHISTORIE OG FORSKNINGSTRADISJON I NORSK TALEMÅLSGRANSKING 27

2.1 Innledning 27
2.2 Utvikling av talemålsforskning i Norge . 28
   2.2.1 Innledning 28
   2.2.2 Gryende norsk talemålsgransking – et ordsamlingsprosjekt.28
   2.2.3 Tidlig norsk talemålsgransking – et nasjonalt prosjekt29
   2.2.4 Fra historisk komparativ metode til strukturalisme – en lang vei å gå 30
      2.2.4.1 Sin-genitiven – et offer for nasjonsbyggingstanken? 31
   2.2.5 Sosiolingvistikkens inntog i norsk talemålsgransking . 32
2.3 Forskningstradisjon i norsk talemålsgransking 35
   2.3.1 Innledning 35
   2.3.2 Litt om fokuset i norske talemålsstudier . 36
   2.3.3 Denne undersøkelsen i lys av forholdet mellom dialektologi og sosiolingvistikk. 36
   2.3.4 Forholdet mellom sosiolingvistikk og lingvistikk 39
   2.3.5 Litt om nyere bymålsforskning 40
   2.3.6 Om å studere språklig variasjon ogendring42
   2.3.7 Hvorfor undersøke bruk av possessive uttrykk? . 43
   2.3.8 Sin-genitiven som del av et possessivt system . 44
   2.3.9 Kognitiv lingvistikk – et verdifullt bidrag i norsk talemålsgransking . 45
2.4 Avslutning . 463 TIDLIGERE FORSKNING PÅ POSSESSIVE UTTRYKK I 3. PERSON I NORDISKE TALEMÅL . 47

3.1 Innledning 47
3.2 Bruk av possessive uttrykk i 3. person i nordiske talemål 48
   3.2.1 Innledning 48
   3.2.2 Propriell artikkel48
   3.2.3 Possessive uttrykk av typen Y (def.) POSS X (def.) (jf. jakka hans Per) 50
   3.2.4 Possessive preposisjonsfraser av typen Y (def.) POSS X (def.) (jf. jakka til Per/mannen) 52
   3.2.5 Possessive preposisjonsfraser av typen Y(def.) POSS X (def.) POSS (jf. båten a Olas) 53
   3.2.6 Possessive uttrykk av typen Y(def.) X (def.) POSS (jf. drosja Strislands/huset Eriks) 54
   3.2.7 Possessive uttrykk av typen X (def.) POSS Y (jf. Pers/mannens jakke) 54
   3.2.8 Possessive uttrykk av typen X (def.) POSS Y (def.) (jf. Eriks huset/flickans huset) 55
   3.2.9 Possessive uttrykk av typen POSS X (def.) Y (jf. hennes Ingeborg del) 56
   3.2.10 Possessive uttrykk av typen X (def.) POSS Y (Perses hus) 56
   3.2.11 Possessive uttrykk av typen X (def.) POSS Y (jf. Per si jakke) i norsk . 57
   3.2.12 Possessive uttrykk av typen X (def.) POSS Y (jf. manden sin hat) i dansk . 59
   3.2.13 Bruk av det refleksive possessive determinativet sin vs. personlig pronomen i skandinavisk 60
   3.2.14 Uttrykk med pronominell possessor 62
      3.2.14.1 Tradisjonelle pronominelle possessive former (genitivsformer av de personlige pronomenene) i 3. person i kristiansandsmålet. 62
      3.2.14.2 Tradisjonelle, pronominelle possessive former (genitivsformer av de personlige pronomenene) i 3. person i arendalsmålet 63
   3.2.15 Andre pronominelle possessive ses-former 64
   3.2.16 Foran- eller etterstilt pronominell possessiv possessor (hans(es) jakke, han si jakke vs. jakka hans(es)/han si) 65
   3.2.17 Oppsummering . 65

3.3 Forholdet mellom hjemlige og lånte possessive konstruksjoner i norsk og dansk 66
   3.3.1 Innledning 66
   3.3.2 Det historiske opphavet til s-genitiv 67
   3.3.3 Possessiv s-genitiv av typen X (def.) POSS Y (jf. Pers jakke) – kasusendelse eller klitikon? . 67
   3.3.4 Sin-genitivens opphav i norsk 69
   3.3.5 Fraværet av sin-genitiv i svensk73
   3.3.6 Sin-genitivens opphav i dansk73
   3.3.7 Sin-genitiven og deres-genitiven – to beslektede RPP-konstruksjoner?.74
   3.3.8 Grammatisk reanalyse – utgangspunkt for sin-genitiven i tysk og nederlandsk 76
   3.3.9 Oppsummering . 77
3.4 Avslutning . 77


4 FORHOLDET MELLOM GENITIV, POSSESSIVITET OG PROTOTYPISK POSSESSIVITET – AVGRENSING AV UNDERSØKELSESOBJEKTET . 79

4.1 Innledning 79
4.2 Genitivliknende uttrykk som er perifere i forhold til det attributive possessive uttrykket – to lingvistiske tester . 81
   4.2.1 Innledning 81
   4.2.2 Kvalitativt beskrivende genitiv 82
   4.2.3 Tematisk definerende genitiv83
   4.2.4 Partitiv, potenserende (superlativ) genitiv . 83
   4.2.5 Partitiv, kollektiv genitiv (artsgenitiv) . 84
   4.2.6 Partitiv – stoffgenitiv. 84
   4.2.7 Objektiv genitiv – possessor er skjult 84
   4.2.8 Oversikt over possessive uttrykk og uttrykk som er perifere i forhold til disse 85
4.3 Det refleksive possessive determinativet sin vs. sin-genitiv 87
4.4 Kjennetegn ved attributive uttrykk for prototypisk pssessivitet. 87
   4.4.1 Possessor er en bestemt person – ikke et dyr 88
   4.4.2 Animathetshypotesen 88
      4.4.2.1 Animathet og valg av possessiv markør i norske talemål . 89
      4.4.2.2 Animathet og valg av possessiv markør i danske og svenske talemål. 90
      4.4.2.3 Animathet og valg av possessiv markør i tyske talemål – ekskurs 91
   4.4.3 Possessor er en bestemt person – ikke en ting eller en ukjent 93
   4.4.4 Possessum er en inanimat størrelse, vanligvis en konkret gjenstand 94
   4.4.5 Forholdet mellom possessor og possessum må være eksklusivt.96
   4.4.6 Det possessive forholdet er av en viss varighet 96
   4.4.7 Possessor må ha lokal tilgang til possessum . 96
   4.4.8 Avrunding 96
4.5 Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet som ikke undersøkes i dette arbeidet . 97
   4.5.1 Possessive uttrykk med 1. og 2. person av personlig pronomen.97
   4.5.2 Doble possessive uttrykk og gruppegenitiv 98
4.6 Avslutning . 98


5 METODE I DENNE UNDERSØKELSEN.101

5.1 Innledning 101
5.2 Metodetesting gjennom forundersøkelser 101
   5.2.1 Innledning. 101
   5.2.2 En kvantitativ forundersøkelse av possessive uttrykk hos unge språkbrukere i Grimstad 102
      5.2.2.1 Gjennomføring og resultatpresentasjon 103
      5.2.2.2 Noen resultater av forundersøkelsen: informanter med norsk morsmål. 104
      5.2.2.3 Noen resultater av forundersøkelsen: språkbrukere med flerspråklig tilknytning 107
      5.2.2.4 Oppsummerende kommentarer til resultatene (G2 + G1- informanter). 108
      5.2.2.5 Oppsummerende kommentarer til resultatene (informanter med flerspråklig tilknytning) . 109
   5.2.3 Avslutning 110
   5.2.4 Metodeendringer gjort etter gjennomgang og analyse av forundersøkelsen 110
5.3 Forholdet mellom kvantitative og kvalitative data – et metodologisk spørsmål. 111
5.4 Den strukturerte samtalen vs. det kvalitative forskningsintervjuet 112
5.5 Vurdering av datakvalitet i kvantitative og kvalitative studier 114
   5.5.1 Stabilitetstesting av data115
   5.5.2 Ekvivalenstesting av data . 116
   5.5.3 Representativitet117
   5.5.4 Reliabilitet i datainnsamlingen – rapportert språkbruk . 118
   5.5.5 Reliabilitet i behandling av resultatene . 120
   5.5.6 Intern konsistens i datamaterialet.122
   5.5.7 Reliabilitet i sammenligning av resultater125
   5.5.8 Validitet.126
   5.5.9 Ekstern validitet: videre generaliserbarhet av resultatene127
5.6 Avslutning 128


6 GJENNOMFØRING AV HOVEDUNDERSØKELSEN 129

6.1 Innledning 129
6.2 Informantutvalg ved skolene.129
6.3 Nærmere om utvalg av informanter: personopplysningsskjemaet . 130
6.4 Informantenes alder131
6.5 Informantenes geografiske tilknytning. 131
6.6 Nærmere presisering av det geografiske området 132
6.7 Foreldrenes geografiske tilknytning133
6.8 Omfang av undersøkelsen 134
6.9 Kjønnsfordeling 134
6.10 Anonymitet og informantkoder135
6.11 Spørrelista 136
6.12 Opptak av possessive uttrykk139
6.13 Databehandlingen140
6.14 Grafisk framstilling av resultater. 141
   6.14.1 Hans – skriftspråksform, tradisjonell form eller en ny kortform? 142
6.15 Gjennomføring av undersøkelsens del II 143
   6.15.1 Informantutvelgelse. 144
   6.15.2 Utforming av spillet “hva mangler du?”: hovedundersøkelsens del II . 144
   6.15.3 Gjennomføring av spillsituasjoner 145
   6.15.4 Begrensninger spillet setter . 146
6.16 Avslutning 147


7 RESULTATPRESENTASJON OG -DRØFTING AV HOVEDUNDERSØKELSENS DEL I OG II 149

7.1 Innledning 149
7.2 Bruk av possessiv markering i uttrykk der possessor er et substantiv i Kristiansand og Arendal 150
   7.2.1 Fonologisk fundert bruk av possessiv markør i uttrykk der possessor er et substantiv i Kristiansand og Arendal151
      7.2.1.1 Bruk av possessiv markør i uttrykk der possessor har utlyds-s (Jens). 153
      7.2.1.2 Bruk av possessiv markør i uttrykk der possessor har utlyds- t (Knut) 155
      7.2.1.3 Bruk av possessiv markør i uttrykk der possessums framlyd er -s (småkaker). 156
      7.2.1.4 Bruk av possessiv markør i uttrykk der possessor har utlyds -r (Per) . 156
   7.2.2 Oppsummering lydlige forhold . 159
   7.2.3 Bruk av possessive markører i uttrykk der possessor er et proprium vs. et appellativ 159
      7.2.3.1 En tydeligere eier i et proprium 163
   7.2.4 Bruk av possessiv markør i “lange” possessive uttrykk164
   7.2.5 Oppsummering av bruk av possessiv markør der possessor er et substantiv.165
7.3 Bruk av possessiv markering i substantivfraser med pronominell possessor i Kristiansand og Arendal 165
   7.3.1 Bruk av possessiv markør fordelt på kjønn og tall ved possessor 167
   7.3.2 Bruk av formene hennes og deres som possessorer169
   7.3.3 Bruk av maskuline possessive promenformer 172
   7.3.4 Bruk av feminine possessive pronomenformer.174
   7.3.5 Bruk av possessive pronomenformer i 3. person plural 176
   7.3.6 Språklig grunnlag for distribusjon av sin-genitiv i de to talemålene . 178
   7.3.7 Oppsummering av bruk av possessive pronominelle former . 179
7.4 Variasjon i bruk av possessiv markør i ulike syntaktiske funksjoner 180
   7.4.1 Bruk av possessiv markør i uttrykk der possessor er et substantiv som er del av subjekt. 183
   7.4.2 Bruk av possessiv markør i uttrykk med pronominell possessor som er del av subjekt. 184
   7.4.3 Bruk av possessiv markør i uttrykk der possessor er et substantiv som er del av predikativ, eller som står kontrastivt 185
   7.4.4 Bruk av possessiv markør i uttrykk med pronominell possessor som er del av predikativet, eller som står kontrastivt 188
   7.4.5 Bruk av possessiv markør i uttrykk der possessor er et substantiv som er del av objektet 191
      7.4.5.1 Språklige realiseringer i objekt i undersøkelsens del II 192
   7.4.6 Bruk av possessiv markør i uttrykk med pronominell possessor som er del av objektet 194
   7.4.7 Oppsummering av bruk av possessive former i ulike syntaktiske funksjoner196
7.5 Framheving av ledd i det prototypiske attributive possessive uttrykket . 196
7.6 Foreløpig oppsummering av resultatene . 198


8 INDIVIDUELL VARIASJON I BRUK AV PROTOTYPISKE ATTRIBUTIVE POSSESSIVE UTTRYKK 201

8.1 Innledning 201
8.2 Tradisjonell bruk av possessive uttrykk 202
8.3 Språkbruk i brytningsfaser . 205
8.4 Bruk av “moderne”, possessive innovasjoner 209
8.5 Presiserende bruk av attributive uttrykk for prototypisk possessivitet. 211
   8.5.1 Eksempeluttrykket datra hans – alienability vs. inalienability.215
   8.5.2 Forholdet mellom bestemthet og possessivitet 216
      8.5.2.1 Bestemt form av substantivet (possessum) – possessivitet nok? 217
8.6 Avslutning 218


9 OPPSUMMERENDE BETRAKTNINGER 221

9.1 Innledning 221
9.2 Variasjonsmønstre i bruk av attributive prototypiske possessive uttrykk i Kristiansand og Arendal221
9.3 Språklig innovasjon vs. språklig endring 221
   9.3.1 Mulige språklige spredningsmønstre for sin-genitiven i dag . 229
9.4 Videre utfordringer med emnet attributiv prototypisk possessivitet.230
   9.4.1 Metodiske betraktninger230
   9.4.2 Videre utfordringer med emnet possessivitet.232
   9.4.3 Avrunding. 233


SUMMARY 235


LITTERATUR 249


VEDLEGG. 257


ISBN 978-82-7099-622-3, 307 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,6 kg, publiseringsår 2011, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid