Løkke, Jakob: Modersmaalets Formlære

Løkke, Jakob: Modersmaalets Formlære

  • 300,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Jakob Løkkes Modersmaalets Formlære i udførlig Framstilling (Kristiania 1855) er sammen med Knud Knudsens Haandbog i dansk-norsk Sprog-lære (Kristiania 1856, nyutgitt ved Finn-Erik Vinje, Oslo 2002) det viktigste kildeskriftet vi har fra 1800-tallet til kunnskap om den dansk-norske varieteten som var utvikla på 1700-tallet i møtet mellom norsk talespråk og dansk skriftspråk, og som seinere gjerne blir omtalt som talt riksmål.

Denne nye nordiske språkvarieteten viste det seg vanskelig å beskrive innafor det historiske paradigmet som dominerte språkvitenskapen på 1800-tallet, først det historisk-komparative og deretter det junggrammatiske. Siden den dansk-norske varieteten var et opplagt resultat av språkkontakt, kunne den ikke så lett som de mer isolerte bondedialektene relateres direkte til gammelnorsk. Her er hovedgrunnen til at dansk-norsk av Ivar Aasen og andre kunne omtales som “dansk”, og følgelig som ubrukelig i en norsk-nasjonal sammenheng. I det foreliggende arbeidet gir likevel Løkke – i tråd med datidas språkvitenskap – hele vegen jamføring med norrønt. Det er imidlertid de opplysningene han gir om språkbruken i samtida, som gjør at dette arbeidet er en viktig kilde til kunnskap om det dansk-norske talespråket midt på 1800-tallet.

Språkforskere som seinere har fulgt opp Ivar Aasens arbeid og forskningsprogram, har ofte, med henvisning til Aasens analyse, sett helt bort dansk-norsk/talt riksmål i sine beskrivelser av norsk språk. Fram til siste halvdel av 1900-tallet blei, som en følge av dette, norsk riksmålstale oftere beskrevet av allmennlingvister enn av nordister. Blant moderne språkkontaktforskere er det imidlertid stor interesse for den type språkvarietet som norsk talt riksmål representerer. Med henvisning til Peter Trudgills skjellsettende teoretiske analyser i boka Dialects in contact (1986) kalles de gjerne kreoloid- eller koiné-varieteter.


ISBN 978-82-7099-537-0, 303 sider, innbundet
Format: 12x19,5 cm, vekt 0,4 kg, publiseringsår 2009