Mæhlum, Brit: Konfrontasjoner - Når språk møtes

Mæhlum, Brit: Konfrontasjoner - Når språk møtes

  • 325,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Boka er en monografi over ulike tilfeller av språk som møtes; dialekt–standard, dialekt–dialekt, minoritetsspråk–majoritetsspråk, nasjonalspråk–globalspråk, og til slutt den norske ”paradegrenen” nynorsk–bokmål. Det empiriske ­utgangspunktet ligger primært i norske språkforhold, men de teoretiske ­implikasjonene er langt mer overordnete og generelle.

En av de primære ­ambisjonene med boka er rett og slett å komme fram til en inngående og prinsipiell forståelse av hva slags krefter som er virksomme når språk møtes. Er det overhodet mulig å peke på noen fellestrekk i de relasjonene som eksisterer internt i de ulike kontaktforholdene, og som bidrar til at én part blir dominant, mens den andre kommer under press og eventuelt står i fare for å bli eliminert?
Hver del av boka kan studeres som mer eller mindre selvstendige og avsluttede helheter. Samtidig går det en rød, teoretisk tråd gjennom de fleste ­kapitlene, med motsetningen mellom tradisjon og modernitet som den sentrale dimensjonen.

Konfrontasjoner er en bok særlig beregnet på masterstudenter og andre ”viderekomne” innenfor et sosiolingvistisk forskningsfelt.


Brit Mæhlum (f. 1957) er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Trondheim (NTNU).


Innhold

Forord

Del I Konfrontasjoner

Kapittel 1 Språkkontakt og språkkonflikt – et ekspanderende fenomen i verden
Generelle betraktninger
Samfunnsendringer som har bidratt til å skape radikalt nye språkkontaktbetingelser
Kommunismens ”fall”, med oppsplittingen av Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia og Jugoslavia
Økende geografisk mobilitet og migrasjon, særlig fra fattige deler av verden til det industrialiserte Vesten
Postkoloniale bevegelser i tidligere europeiske koloniområder
Globalisering
Språklig (re)vitalisering

Kapittel 2 Kontaktlingvistikk – faghistoriske og teoretiske betraktninger
Hva kan i prinsippet skje når språk møtes?
En historiografisk skisse
Et teoretisk blikk


Del II Kontakt innenfor ett og samme språk

Kapittel 3 Dialekt møter standard
En prinsipiell, teoretisk overbygning
Typisk norsk?
Hva skjer?
Hvorfor skjer det? Et forsøk på å etablere et teoretisk fundament
Dialekt og standard som sosiale symbolsystemer
Tilhørighet og identifikasjon
Tradisjon og modernitet

Kapittel 4 Språkøyer
Dølamål. Tradering og utradering av østnorske innflyttermål i Nord-Norge
Døl – et kulturelt og språklig idiom
Forklaringer på den sterke traderingen av dølamålet
Utviklingslinjer innad i dølaområdet
Dølamål på retur

Kapittel 5 Når mange dialekter møtes
Intensiv dialektkontakt – med koineisering
Intensiv dialektkontakt – uten koineisering
Hvorfor ingen koineisering?
Et alternativ til koineisering
Det umarkerte og nøytrale


Del III Minoritet møter majoritet

Kapittel 6 Minoritetsspråk versus majoritetsspråk
Sørsamer – en minoritet i minoriteten
Sørsamisk språk – en skjør vevnad
En rekapitulasjon av sørsamenes språkhistorie
Status
Demografi
Institusjonell støtte
Sørsamer i den moderne verden – en balansegang mellom isolasjon og assimilasjon; tradisjon og modernitet


Del IV Det nasjonale møter det globale

Kapittel 7 Anglofilia cronica
Norsk og/eller engelsk. Et tidsbilde
Et raskt globalt blikk
Det norske språklandskapet. Engelsk ovenfra og engelsk nedenfra

Is There no alternative? Krefter som fremmer engelsken
Det ideologiske
Det samfunnsmessige
Det individuelle
Mulige framtidsscenarier


Del V Nynorsk versus bokmål

Kapittel 8 En særnorsk paradegren?
Nynorsk – i tradisjonens varetekt?
Avrundende betraktninger

Litteratur

Emneregister


ISBN 978-82-8390-45-3, 221 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, revidert utgave, publiseringsår 2020, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid