(BN 5) Johansson, Karl G. & Rune Flaten: Francia et Germania

(BN 5) Johansson, Karl G. & Rune Flaten: Francia et Germania

  • 360,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Studies in Strengleikar and Þiðreks saga af Bern

Den norröna översättningslitteraturen från 1200-talet har ofta hamnat i skuggan av den isländska saga- och eddalitteraturen. Under senare år har emellertid intresset ökat för dessa översättningar, både i egenskap av litteratur och som relevanta för en helhetlig för-ståelse av norrön medeltidslitteratur och utvecklingen av norrönt skriftspråk. I en serie symposier vid Universitetet i Oslo har enskilda översättningsverk behandlats grundligt av ledande seniorforskare och yngre forskare. Det första verket som togs upp var Barlaams saga ok Josaphats (2004) och därefter har det arrangerats symposier om Strengleikar (2006), Gammelnorsk homiliebok (2006), Þiðreks saga af Berns (2007) och om riddara-sögur (2008) som översättningslitteratur. Föredragen från det första symposiet komplet-terades i efterhand med beställda artiklar och publicerades i första bandet av Bibliotheca nordica (2009) och efter en liknade process publicerades en bok om Gammelnorsk homiliebok i samma serie (2010).

Efter de två symposierna om Strengleikar och Þiðreks saga af Berns beslöt vi oss för att forma en gemensam volym som behandlar de två verken i relation till varandra, alltså inte som två avgränsade delar om repektive verk. Vår tanke är att den samlade behandlingen av dessa två arbeten skall kasta nytt ljus över de olika vägar som den översatta litteratur-en tog in i det norröna, liksom av det inflytande respektive verk hade i medeltidens Skan-dinavien. Vi har vidare gått ut med beställningar på kompletterande artiklar till forskare som inte deltog i symposierna för att ytterligare bredda diskussionen av de aktuella ver-ken. Vår ambition är att med en tematisk ordning på artiklarna, snarare än en tvådelning efter verk, få en skarpare bild av översättningslitteraturen i skandinavisk medeltid.

Med boken Francia & Germania. Studies in Strengleikar and Þiðreks saga af Berns ger vi först och främst en samlad bild av forskningsläget för de två översättningsverken Strengleikar och Þiðreks saga af Berns. Vi menar också att vi med boken öppnar för en fortsatt forskningsdiskussion, och räknar med at boken kommer att fungera som inspi-ration till ny forskning på fältet. Tillsammans med de två nämnda tidigare volymerna ur Bibliotheca nordica om Barlaams saga ok Josaphats och Gammelnorsk homiliebok kom-mer boken att utgöra en viktig markering av ett norrönt källmaterial som alltför ofta har behandlats styvmoderligt i tidigare forskning.


Vi anbefaler også