Vorren, Ørnulv- Reindrift og nomadisme i Helgeland 1

  • 166,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Reindrift og nomadisme i Helgeland er en dokumentasjon av reinnomadismen i Helgeland fra århundreskiftet og fram til okkupasjonen i 1940. I denne perioden beholdt nomadismen sitt tradisjonelle mønster i bruken av beiteområder, flytninger, kalvingsplasser, boplasser osv. Innsamlingen av materiale ble påbegynt i 1962 og besto vesentlig av intervjuer av Helgelands reindriftssamer og studier av arkivstoff og litteratur. Arbeidet er således en formidling av informantenes tradisjoner og yrkeskunnskap. Krigsårene og seinere inngripende hendinger i Helgeland-samenes livsform, førte med seg sterke endringer i driftsmønster, økonomi og sosiale forhold. Det er derfor viktig at den tradisjonelle driftsformen som beror på generasjoners tilpasning til landskap og bosetning, nå dokumenteres i den foreliggende publikasjon. Den fremstår av praktiske grunner som to særskilte bind, men de må brukes sammen da teksten og kartmaterialet utfyller hverandre. Bind I, tekstbindet, inneholder også en oversikt over reindriftens historie i Helgeland samt en innledende orientering.